CODE ENFORCEMENT OFFICERS

 
VILLAGE CODE ENFORCEMENT 
    
    Greg Gormley     
         716-640-3195    
         zeogormley@gmail.com
‚Äč
    Dave Heckman     
         716-484-3173    
         daheckman@msn.com
  
 
TOWN CODE ENFORCEMENT  
    
    Gregory Osman   
         716-763-3204 
         winkybo@yahoo.com

VILLAGE ENFORCEMENT OFFICER

 
VILLAGE ZONING ENFORCEMENT 
    
    Greg Gormley     
         716-640-3195 
         zeogormley@gmail.com   
  

VILLAGE MUNICIPAL CODE

Village Office (716) 761-6781 TDD 711             Town Office (716) 761-6770